Program

FAMILIEPOLITIKK

Den patriarkalske familie, inkludert dagens kjernefamilie, er en av samfunnets viktigste institusjoner, og dermed også en viktig maktinstitusjon. Familiens utforming og funksjon i samfunnet er bestemmende for kvinners underordnede økonomiske situasjon.

Kvinnegruppa Ottar går inn for en organisering av arbeidsliv og velferdsordninger som støtter opp om et mangfold av familietyper og samlivsformer. Det må legges til rette for kollektive boformer. Vi ønsker familier som gir gode kår for kjærlighet, utfoldelse og trygghet i kvinners og menns liv og i barns oppvekst.

Husarbeid, pass av barn og pleie av syke har tradisjonelt blitt sett på som kvinnearbeid. Fremdeles faller dette arbeidet i urimelig grad på kvinner. Vi trenger en mer rettferdig fordeling mellom kvinner og menn av både hus- og omsorgsarbeid. Kvinnegruppa Ottar støtter derfor opp om politikk som gjør at mest mulig av omsorgsarbeidet blir samfunnsmessig organisert og rettferdig fordelt.

Kvinnegruppa Ottar mener at deler av foreldrepermisjonen skal øremerkes for mor og deler for far eller partner. Det er viktigat far kommer tidlig på banen som omsorgsperson, og at han får selvstendig opptjening av foreldrepermisjon, slik at familien ikke taper på at far tar ut permisjon. For å sikre fars tilknytning til barnet går vi inn for en tredeling av foreldrepermisjonen, der den siste delen fritt kan fordeles. Det er likevel viktig at ni uker barseltid holdes utenfor foreldrepermisjonen. Barselperioden dreier seg om mors helse og rehabilitering, og ikke primært om omsorgsoppgaver. Far/partner må i denne perioden få omsorgspermisjon for å pleie og avlaste mor.

Øvre grense for mulig opptjening må også økes. Det er viktig og rettferdig å utvide ordningen med god økonomisk støtte under foreldrepermisjon til også å gjelde unge mødre uten opparbeidede rettigheter.

Full barnehagedekning må bety rett til barnehageplass og rullerende opptak. Kvinnegruppa Ottar går inn for døgnåpne barnehager tilpasset foreldrenes arbeidstid. Ordningen med familiebarnehager må opphøre. Barnehage og skolefritidsordninger skal ha et godt pedagogisk og sosialt innhold og være gratis. Det må være et krav til barnehagene at de må ha kvalifisert pedagogisk personale. Det er også viktig å øke kompetansen om kjønnsforhold, vold, overgrep og omsorgssvikt i alle ledd blant dem som tar seg av barn og ungdom.

Kvaliteten både i skolen, barnehagen og aktivitetsskolen må bli bedre. Vi vil forsvare og styrke enhetsskolen, og er for innføring av heldagsskolen. Barn og ungdom må få tilbud om gratis middag på skolen eller i barnehagen.

FNs barnekonvensjon, som Norge har undertegnet, må bli praktisert, og gjelde alle barn som oppholder seg i Norge.

Familien er ingen garanti for trygghet for barn. Mange barn blir utsatt for mishandling, incest og vanskjøtsel. Barn trenger kontakt med andre barn og flere voksne som kan gi dem forskjellige impulser. Flere voksne kan korrigere hverandre i kontakten med barna og motvirke den private eiendomsretten til barna. Vi mener at barneloven må endres, og at en ny lov må bygge på barnets rettigheter framfor det gjeldende biologiske prinsipp, som i stor grad fremmer foreldrenes rettigheter på bekostning av barnas. Logisk følger da også krav om at det skal bli lettere for fosterforeldre å adoptere fosterbarn som de har hatt omsorg for over tid. Barnevernet må generelt styrkes. Flest mulig trygdeordninger skal være rettighetsbasert og ikke behovsprøvd: barnetrygd og stønad til enslige forsørgere. Barnetrygden må økes. Kontantstøtten må avvikles også for ettåringer.

Muligheten til skilsmisse er et gode. Kvinner må sikres økonomiske muligheter til å forsørge seg og sine barn. Kvinnegruppa Ottar mener at delt omsorg for barn er ønskelig, og at støtteordningene for enslige forsørgere må utvides.

Lesbiske og homofile undertrykkes i vårt samfunn fordi de anses som en trussel mot vårt stereotype kjønnsrollemønster og fastlåste familiestruktur. Lesbiske og homofile skal ha samme rettigheter som heterofile med hensyn på adopsjon, og må skje automatisk ved assistert befruktning. Kvinnegruppa Ottar mener at egg- og sæddonasjon er likeverdige tiltak for assistert befruktning. Vi mener også at det særnorske kravet om kjent donor må oppheves. Kvinnegruppa Ottar er for ikke-kommersiell eggdonasjon, og mot kommersiell surrogati.

Boligmarkedet i dag er så stramt at det nesten er umulig for unge med alminnelig inntekt å skaffe seg en anstendig bolig. Dette er et alvorlig hinder for kvinner for å kunne leve et økonomisk selvstendig liv. Myndighetene må ta grep i boligpolitikken, og bygger ut allmenne ikke-kommersielle utleieboliger. Bo- og omsorgstilbud må også ta innover seg at mange husstander består av en person, og bygge ut ukommersielle sosiale møteplasser, i tillegg til tilbud om tjenester.

Mange kvinner bryter ikke ut av mishandlingsforhold, både på grunn av manglende økonomiske muligheter og at omsorgsrett for barn brukes som pressmiddel mot kvinner ved samlivsbrudd. Mishandlere skal ikke tilkjennes omsorgsrett. Politi og rettsapparat må få økte ressurser for å bekjempe vold i nære relasjoner. Menn med besøksforbud må også bli idømt fotlenke. Staten må beskytte sine borgere mot vold.

KVINNEGRUPPA OTTAR KREVER:

 • Egen opptjening av trygderettigheter for partner i forbindelse med fødsel og barsel.
 • Rullerende opptak i barnehager
 • Flere kvalifiserte pedagoger i barnehage og SFO.
 • Døgnåpne barnehager.
 • Styrket kompetanse om kjønnsforhold, vold, overgrep og omsorgssvikt for pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.
 • Innføring av obligatorisk heldagsskole.
 • Enklere adopsjon for fosterforeldre og automatisk adopsjon for partner ved assistert befruktning.
 • Avvikling av kontantstøtten.
 • Opprettelse av et offentlig, ikke-kommersielt utleiemarked for boliger.
 • Fotlenke for menn med besøksforbud. Ingen samværsrett for mishandlere.
 • Utvidede støtteordninger for enslige forsørgere.