Program

INTERNASJONAL SOLIDARITET

Økonomisk selvstendighet, retten til skilsmisse, reproduktive rettigheter, frihet fra seksualisert undertrykking og vold, samt stemmerett er viktige grunnlag for kvinners menneskerettigheter. Disse faktorene er en målestokk for kvinners posisjon. Det er store forskjeller fra land til land. Felles er kvinners relative underordning til menn, altså kvinner som det andre kjønn.

Patriarkatet setter kvinneundertrykking i system. Patriarkatet har ulike uttrykk, som for eksempel religiøs fundamentalisme i form av abort- og homomotstand, og "æresdrap", kjønnslemlestelse, husarrest, yrkesforbud og tvungen tildekning av kroppen. Religioner kan bli brukt som et påskudd for ekstrem kontroll av kvinner og kvinners seksualitet. Kvinneundertrykkingen er global.

RETTFERDIG VERDENSORDNING

De fattige landenes gjeld er stor. Verdensbanken sørger for at gjelda bare øker. De fattigste landene bruker over 30 prosent av nasjonalbudsjettet til å betale gjeld. Den økonomiske verdensordningen fører til en arbeidsdeling der fattige land leverer råvarer og arbeidskraft, mens de rikeste har kapital, teknologi og kunnskap og tar mesteparten av overskuddet.

De fattigste landene er mest sårbare for økologiske forandringer og katastrofer fordi hus, klær og medisiner er dårlige, utilgjengelige eller dyre.

Det er ikke bare forskjellen mellom fattige og rike land som øker. Forskjellen mellom fattige og rike i alle land øker også. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere, og blant dem er kvinner i flertall. Over to tredeler av verdens analfabeter er kvinner. Kvinner utgjør tre femdeler av verdens fattige. Kvinner produserer mest, tjener minst og har minst innflytelse på egne liv. Dette kalles feminisering av fattigdom. Internasjonal solidaritet bygger på motstanden mot en verdensordning som støter kvinner ut i fattigdom. Å slåss for en mer demokratisk fordeling i verden er en del av den internasjonale kvinnekampen.

Kvinner har som regel ansvaret for barn og familie og er dermed det mest stabile elementet i samfunnet. Bistand rettet mot kvinner vil derfor være mest effektivt for å bygge selvhjulpne samfunn.

KRIG

Der kriger raser er kvinner og barn mest utsatte som sivile ofre. Voldtekt og systematiske krenkelser mot kvinner brukes som våpen i krig. Mange kvinner drives på flukt, i stor grad uten beskyttelse og uten selvstendig flyktningstatus. Slik blir de ekstra sårbare for seksuelle overgrep og lemlestelse. I mange land tar kvinner opp kampen mot sin egen offerrolle og mot krig.

KVINNERS HELSE

Overalt utnyttes kvinners arbeidskraft, både i lønnet og ulønnet arbeid, noen steder på rene slavekontrakter, andre steder som underbetalt lønnsarbeid. I tillegg sliter kvinnene over store deler av kloden med å skaffe vann og ved, i tillegg til matproduksjon og annet husholdsarbeid. Dårlig helse er bare en av konsekvensene.

AIDS og tuberkulose rammer fattige sterkt, særlig Afrika sør for Sahara. Minst en femdel av dødsfallene der skyldes AIDS. Over halvparten av de HIV-smittede er kvinner, og dødeligheten er høyere blant kvinner enn blant menn. AIDS-epidemien har ført til økt misbruk av og vold mot unge jenter. Menns holdninger og seksuelle praksis setter både dem selv og partnerne i fare. Flere kvinner enn menn er smittet av sine partnere, menn har flere seksualpartnere enn kvinner, og HIV smitter lettere fra menn til kvinner enn omvendt. Søkelyset i tiltak mot AIDS må rettes mot å endre menns seksuelle atferd og styrke kvinnenes generelle stilling.

FØDSEL

Fattige kvinner er mer utsatt for å dø i barsel. I Afrika dør en av 16 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, mot en av 1400 i Europa. Mangel på prevensjon og trygge aborter er et av de største angrepene på kvinners helse.

VOLD

Patriarkatet gir menn over hele verden rett til å mishandle "sine" kvinner. FN regner vold mot kvinner og barn som en hovedfaktor for manglende utvikling i fattige land. Barnebruder, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, kvinnemishandling og "æresdrap" er grusomme utslag av den verdensomspennende kvinneundertrykkingen. Tortur kan aldri forsvares under dekke av kultur og må bekjempes skånselsløst. Modige kvinneaktivister kjemper mot slike overgrep overalt i verden.

INTERNASJONAL KVINNEHANDEL

Fattigdom tvinger kvinner og jenter til porno- og prostitusjonsindustrien. Internasjonal kvinnehandel er en omfattende virksomhet. Kampen mot den internasjonale kvinnehandelen er et av de viktigste områdene for internasjonal kvinnesolidaritet. 

RASISME

Forskjellene mellom rike og fattige legger grunnlaget for oppfatningen om at mennesker fra fattige land er mindre verd enn mennesker fra rike land. Rasisme er knyttet til synlige forskjeller mellom rike og fattige. Rasismen er en ideologi som forsvarer forskjeller mellom rike og fattige på grunnlag av hudfarge, på samme måte som patriarkalsk ideologi forsvarer forskjeller i økonomi og makt på grunnlag av kjønn. I verdensmålestokk er sannsynligheten stor for fattigdom når mørk hud og kvinnekjønn kombineres. I Norge betyr det ofte relativ fattigdom og rasistisk trakassering. 

Norske myndigheter anerkjenner i praksis ikke systematisk kvinneundertrykking som grunnlag for asyl. Verken voldtekt i fengsler og krig, prostitusjon i hjemlandet, mishandlingsforhold eller trusler om tvangsgifte, kjønnslemlestelse eller såkalt "æresdrap" er tilstrekkelig. Utenlandske prostituerte som kommer til Norge på turistvisum, blir kastet ut av landet hvis politiet oppdager dem. Utenlandske kvinner som har vært gift og blir skilt i Norge, har store vanskeligheter med å få oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Disse eksemplene er uttrykk både for rasisme og kvinnediskriminering.

KVINNEGRUPPA OTTAR MENER:

 • Norge har ry som et av de landene i verden der likestillingen mellom kjønnene har kommet lengst. Det medfører et spesielt ansvar for å fortsette kampen for full kvinnefrigjøring. I alle internasjonale fora må Norge slåss for å bedre kvinners menneskerettigheter.
 • Ottar går inn for en mer rettferdig fordeling mellom landene i verden.
 • Ottar tar avstand fra at militær makt brukes for å opprettholde dagens økonomiske verdensordning. Vi tar avstand fra norsk deltakelse i militære angrep på andre land.
 • Ottar går imot alle former for rasisme og vil samarbeide med andre organisasjoner i kamp mot fascisme og nazisme.
 • Ottar prioriterer kampen mot internasjonal kvinnehandel og krever automatisk asyl for kvinner og barn som er ofre for denne handelen.
 • Norske firmaer og organisasjoner, militære og utenrikstjeneste må straks innføre regler mot kjøp av prostituerte i utlandet.
 • Den kommende loven om kriminalisering av horekunder må også gjelde for norske statsborgere i utlandet.
 • Ottar mener at bistandsmidler må rettes mot kvinner og deres mulighet til utdanning og økonomisk selvstendighet.
 • Bistandsmidler må brukes til å bedre kvinners rettigheter til prevensjon, abort og trygg fødsel.
 • Ottar vil at HIV- og AIDS-medisiner skal være gratis.
 • Ottar er solidarisk med kvinner som kjemper for sine rettigheter i alle land.