Program

REPRODUKTIVE RETTIGHETER

Retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet er det viktigste spørsmålet for jenter og kvinners liv og helse. Patriarkatet – måten kjønnene er organisert på i samfunnet - bygger på kontroll med kvinners seksualitet og kropp. Fattigdom og sosial nød gjør at mange ikke har råd til å kjøpe prevensjon og ta abort til tross for at landets lover gir dem tilgang til dette. Sterk religiøs innflytelse er en viktig grunn til begrenset rett til prevensjon og abort. Høy dødelighet og stor risiko for varig fysiske skader er realiteter for kvinner som velger å avbryte svangerskap i mange land. For feminister er det et hovedkrav sjøl å kunne bestemme om, når og med hvem vi vil ha barn. Gjennom menneskehetens historie og for verden sett under ett, har det bare vært mulig for svært få de siste 50 til 100 årene.

Undersøkelser i regi av FN og World Watch Institute i USA viser at kvinner tar abort sjøl om det er ulovlig. Der kvinner ikke har tilgang på sjølbestemt abort, skjer det med fare for eget liv og helse. Illegal abort er alternativet for millioner av kvinner. Lemlesting og død er konsekvensene for mange. Antall drepte spedbarn øker i takt med forbudene mot sikre aborter og tilgang til prevensjon. Menneskelige og samfunnsmessige omkostninger med illegale aborter overstiger kostnadene med gratis prevensjon og abortrettigheter i de enkelte land. Likevel ser vi nå at flere land innfører mer restriktive ordninger. Det er to hovedstrategier for å unngå uønskede graviditeter: god seksualopplysning og lett tilgang til prevensjon.

PREVENSJON OG SEKSUALOPPLYSNING

Kontroll over egen reproduksjon er en forutsetning for kvinnelig seksuell frigjøring. Seksualopplysning og prevensjon hindrer uønskede graviditeter og spredning av seksuelt overførbare sykdommer. Likevel er ingen prevensjonsmetode 100% sikker. Dessuten har mange prevensjonsmidler bivirkninger, og kvinner skal ikke være forsøkskaniner I den farmasøytiske industrien. Det offentlige må investere I forskning som gir bedre og tryggere prevensjonsmidler, for både kvinner og menn. Prevensjonsmidlene må være lett tilgjengelige og gratis. Seksualopplysningen må styrkes.

ABORTSITUASJONEN I NORGE

Norge har en lov om sjølbestemt abort innen 12 ukers svangerskapslengde, og nemndbehandling av søknader om abort etter uke 12Abortsøkende kvinner er de eneste pasientene helsepersonell kan nekte å hjelpe. Dette kan de gjøre på grunnlag av en reservasjonsrett forbeholdt helsepersonell i abort- og genteknologisaker. Fortsatt avgjør fylkesnemnder om en gravid kvinne mellom 12. og 18. svangerskapsuke skal få innvilget abort.

BIOTEKNOLOGI

Fosterdiagnostikk defineres som alle former for undersøkelser for å påvise eller utelukke sykdom eller misdannelse hos fosteret. Dette skjer gjennom prøver av fostervann eller av morkaken – eller gjennom ultralydundersøkelser. Den medisinske forskning og utviklingen har satt nye spørsmål på dagsorden. Genteknologi og forskning på stamceller kan gi store helsemessige framskritt.

Kvinnegruppa Ottar mener at gravide som ønsker fosterdiagnostikk må få tilbud om dette tidligst mulig i svangerskapet. Slik kan hun på et best mulig grunnlag sjøl bestemme om hun vil fullføre eller avbryte svangerskapet. Kvinner skal få tilgang til best mulig hjelp til enhver tid. Det offentliges ansvar for funksjonshemmede barn må økes og styrkes.

ANTI-ABORTBEVEGELSEN

Den internasjonale antiabortbevegelsen er sterk og har store økonomiske ressurser. Metodene varierer, og bevegelsen jobber på mange plan for å frata kvinner retten til å bestemme over egen kropp. En metode er å begrense lovverket, en annen er å gjøre tilgangen til abort og prevensjon praktisk vanskelig. Tilgangen til nødprevensjon er under angrep. Ved å slutte å bruke ordet foster og innføre begrepet ufødt barn, manipuleres offentligheten. Falsk propaganda om feil og mangler ved prevensjonsmidler, spesielt kondomer, blir spredt over hele verden, noe som øker utbredelsen av hiv/aids. I USA mister internasjonale hjelpeorganisasjoner bevilgninger dersom de mistenkes for å støtte adgangen til fri abort. Der har også kristenfundamentalistiske abortmotstandere i årevis terrorisert abortklinikker, deres ansatte og pasienter. Helsepersonell myrdes, og klinikker bombes. Den internasjonale økende abortmotstanden er skadelig og farlig. Mest fordi den reelt sett fører til flere uønskede svangerskap, farligere aborter og en dårligere helse for kvinner og barn.

I lov om svangerskapsavbrudd er kvinner sikret rett til frivillig livssynsnøytral rådgivning før og eventuelt etter valg om abort. I Norge har det offentlige overlatt rådgivningsoppgaven til Amathea (tidligere Alternativ til Abort i Norge (AAN)) som er stiftet av Pro Vita, en del av den internasjonale anti-abortbevegelsen. Dette er ansvarsfraskriving fra offentlige myndigheter. Kvinnegruppa Ottar bekjemper alle framstøt for å redusere kvinners reproduktive rettigheter.

KVINNEGRUPPA OTTAR MENER:

 • Ordningen med gratis prevensjon må utvides til å gjelde alle.
 • Bedre prevensjons- og seksualopplysning I skolen.
 • Reservasjonsretten til helsepersonell må fjernes.
 • Kvinner skal kunne velge mellom medisinsk og kirurgisk abort på fritt grunnlag.
 • Abortloven må utvides til å gjelde innen 18 uker og abortnemndene må oppheves.
 • Egenfinansieringen av kvinnelig sterilisering må vekk.
 • Forskning på bedre og sikrere prevensjonsmidler må økes, også for menn.
 • Ultralyd skal gis som et frivillig tilbud i uke 10 – 12, og den gravide skal ha tilgang til alle tilgjengelige opplysninger om fosteret.
 • Støtten til Amathea (tidligere Alternativ til Abort i Norge (AAN)) må opphøre.
 • Det må opprettes en nøytral rådgivningsinstans for gravide.
 • Kvinnegruppa Ottar vil avsløre og bekjempe representantene fra den fundamentalistiske anti- abortbevegelsene.

VÅRT LIV - VÅR KROPP - FORTSATT SJØLBESTEMT ABORT!