Vedtekter

Kvinnegruppa Ottar har vedtekter som gjelder for alle grupper og medlemmer. Vedtektene ble sist revidert på landsmøtet i 2014.

§ 1 Formål:
Kvinnegruppa Ottar er en feministisk og aktivistisk organisasjon som arbeider for full kvinnefrigjøring.

§ 2 Medlemskap
Ottar bygger på individuelt medlemskap, og har to typer medlemskap: Hovedmedlem og støttemedlem. Hovedmedlem har rett til å være med i og ha full stemmerett i en gruppe, har møte og talerett på landsmøte og kan bli valgt til tillitsverv. Alle kvinner kan bli hovedmedlem i Ottar. Hovedmedlem kan være organisert i grupper eller som enkeltmedlem.

Både menn og kvinner kan bli støttemedlem. Støttemedlemmer får tilbud om enkelte aktiviteter i gruppene. 
Rasistiske eller fascistiske ytringer er uforenlig med medlemskap i Ottar. 

§ 3 Landsmøte
Landsmøtet er Ottars øverste myndighet. 
Landsmøtet avholdes minimum hvert tredje år. Landsstyret innkaller til ordinære landsmøter. Hver gruppe kan kalle inn til ekstraordinært landsmøte. Alle grupper og enkeltmedlemmer skal ha varsel om landsmøte minst to måneder på forhånd. Innkalling skal være grupper og enkeltmedlemmer i hende minst tre uker før landsmøtet. Gruppene har ansvaret for innkalling av egne medlemmer.

Gruppene velger representanter med stemmerett til landsmøtet på medlemsmøte som er innkalt med minst to ukers varsel. Det skal være tilnærmet likt antall hovedmedlemmer bak hver representant etter en fordelingsnøkkel bestemt av det foregående landsmøtet. Alle medlemmer har møterett. Regnskap over innbetalt kontingent skal framvises hvis det blir krevd. Medlemstallet beregnes fra 31/12 eller 30/6 avhengig av om landsmøtet holdes i første eller andre halvår. 

Midlertidig godkjente grupper kan få stemmerett på det samme landsmøtet som godkjenner dem.

§ 4 Landsmøtets innhold
Innkalling og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være grupper og enkeltmedlemmer i hende minst tre uker før landsmøtet. Landsmøtet velger landsstyre og andre tillitspersoner. Landsmøtet fastsetter kontingent og landsstyrets andel av kontingenten.

Landsmøtet godkjenner nye grupper.

Landsmøtet avgjør eksklusjon av enkeltmedlemmer og tilbaketrekking av godkjenning av grupper. Den eller de saken gjelder, har møte- og talerett.
Program og vedtekter kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall.

På ordinære landsmøter skal følgende saker behandles:
- landsstyrets redegjørelse for arbeidet sitt
- gruppenes redegjørelse for arbeidet
- regnskap og budsjett
- arbeidsplaner
- valg av landsstyre og eventuelt leder
- fastsetting av delegatnøkkel til neste landsmøte.
- felles prosjekter og aksjoner

§ 5 Landsstyre
Landsstyret er Ottar sin høyeste myndighet mellom landsmøtene. Ottar har et landsstyre med minst tre medlemmer og like mange varamedlemmer, valgt av landsmøtet. Flest mulig av gruppene skal være representert i landsstyret. Lederen velges på landsmøtet. 
Landsstyret konstituerer seg sjøl. 

Landsstyret kan ta initiativ til utspill og aksjoner og koordinerer Ottargruppenes politikk og prioriteringer. Landsstyret har ansvaret for utgivelse av Ottarbladet og drift av nettstedet.

Landsstyret skal arbeide for å styrke Ottars økonomi og organisasjon. 

Landsstyret bistår oppretting av nye grupper og foretar foreløpig godkjenning. Endelig godkjenning foretas av landsmøtet. Landsstyret kan trekke tilbake godkjenning av grupper og suspendere enkeltmedlemmene ved alvorlige vedtektsbrudd. Endelig vedtak fattes av landsmøtet.

§ 6 Grupper
Der flere medlemmer er samla, kan de danne en gruppe. Grupper kan godkjennes midlertidig av landsstyret, endelig godkjenning må skje på landsmøte.

Årsmøtet er høyeste myndighet i hver Ottargruppe. Dette skal avholdes innen første uka av februar hvert år. Det skal sendes ut skriftlig innkalling minimum 3 uker før årsmøtet. 

For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemmet ha betalt kontingent for den siste årsmøteperioden. Kontingenten må være innbetalt før årsskiftet. 
Gruppene kan ha egne vedtekter. Disse kan ikke være i strid med de sentrale vedtektene. 

Årsmøtet velger styre. Hver gruppe skal ha en leder og en økonomiansvarlig. Gruppene velger sine prioriteringer, aksjonsformer, talspersoner og samarbeidspartnere ved vanlig flertall. Gruppene plikter å legge til rette for medlemsaktivitet. Gruppene sin politiske aktivitet kan ikke være i strid med Ottar sitt program eller vedtekter.

§ 7 Eiendom
De enkelte gruppene bestemmer over egen eiendom. Dersom deler av ei gruppe går ut av Ottar, tilfaller eiendommen i sin helhet den gjenværende Ottargruppa. Dersom ei gruppe blir nedlagt tilfaller eiendommen organisasjonen. Landsmøtet vedtar i så fall hvordan eiendelene skal disponeres. 
Landsstyret bestemmer over sin egen eiendom. Dersom deler av landsstyret går ut av Ottar, tilfaller eiendommen i sin helhet det gjenværende landsstyret. Dersom hele landsstyret går ut av Ottar eller på annet vis blir nedlagt, tilfaller eiendommen organisasjonen. Landsmøtet vedtar i så fall hvordan eiendelene skal disponeres.

§ 8 Nedleggelse

Kvinnegruppa Ottar kan vedtas nedlagt på landsmøte med 2/3 flertall. I tilfelle organisasjonen blir nedlagt, skal midlene tilfalle formål som er i samsvar med Ottars formålsparagrafer. Landsmøtet bestemmer hvilket formål.