I media

«For dem som opplever det kan det ha svært alvorlige konsekvenser, og for forbundet kan det bety at vi mister medlemmer og dyktige tillitsvalgte» #MeToo

Les hele saken på FriFagbevegelse.no

Disse ordene skriver leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet i innledningen til forbundets ferske retningslinjer mot seksuell trakassering. 

Publisert 25.06.2018 kl 07.16 Oppdatert 25.06.2018 kl 15.06

ANNE SIRI RENÅ oh YNGVIL MORTENSEN

Hva har forbundet gjort for å styrke sitt arbeid mot seksuell trakassering etter MeToo-kampanjen?

LO-Aktuelt og FriFagbevegelse har stilt dette spørsmålet til alle de 17 forbundene som er med i LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg. 

Svarene viser at de fleste er godt igang med å styrke arbeidet på feltet, og at flere allerede har vedtatt nye retningslinjer. 

Noen forbund får faglig støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Flere tillitsvalgte på forbundsnivå sier at #MeToo-kampanjen har vært en vekker og gitt et ekstra dytt for å sette temaet på dagsordenen. 

• Kvinner flykter fra Arbeiderpartiet i kjølvannet av metoo

#METOO:

En emneknagg og en verdensomspennende grasrotkampanje i sosiale medier. 

Merkelappen «jeg også» markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det.

Startet i USA 10. oktober 2017, da filmprodusent Harvey Weinstein ble anklaget for seksuelle overgrep.

Kilde: Wikipedia

Krystallklar leder

EL og IT Forbundet er blant dem som har vedtatt helt ferske retningslinjer. 

«Seksuell trakassering er en risiko på lik linje med å få fysiske skader på en byggeplass», skriver forbundsleder Jan Olav Andersen i starten av dokumentet. For dem som opplever det kan det ha svært alvorlige konsekvenser, og for forbundet kan det bety at vi mister medlemmer og dyktige tillitsvalgte, fortsetter Andersen. 

Retningslinjene omfatter blant annet rutiner for varsling. Forbundet forplikter seg til å informere om nulltoleranse for seksuell trakassering på alle arrangementer de holder, for eksempel i invitasjoner og i program. Temaet skal også inn i tillitsvalgtopplæringen. 

Et levende dokument

– Vi har fått til noe som er ganske så formidabelt, kommenterer leder Monica Derbakk i EL og IT Forbundets likestillingsutvalg.

Fra å ha kun én setning om seksuell trakassering i vedtektene, har de nå altså vedtatt egne omfattende retningslinjer som skal gjennomgås årlig. De ligger ute på forbundets nettsider.

– Dokumentet skal være levende. Det skal kunne endres på jo mer kunnskap vi får, sier Derbakk.

Hun er tillitsvalgt i en mannsdominert bransje. Temaet er mer aktuelt ute på arbeidsplassene enn det har vært innad i selve organisasjonen, forteller hun.

Savnet tiltak fra LO

De tillitsvalgte kvinnene som organiserte fagbevegelsens MeToo-opprop #ikketilforhandling i fjor høst, etterlyste konkrete tiltak fra LO-ledelsen og forbundene mot seksuell trakassering. 

LO har siden lovet oversikt og tiltak til høsten. LO har stilt konkrete spørsmål til forbundene om arbeidet de gjør, og disse svarene skal inn i en rapport, som også vil inneholde anbefalinger til forbundene om hva de bør gjøre framover. 

• Hvor blir det av metoo-tiltakene som LO skulle komme med? Det spør kvinnene bak fagbevegelsens opprop om

Lese høyt og dele ut

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er et annet forbund som etter #MeToo har vedtatt nye retningslinjer med nulltoleranse for blant annet uønsket seksuell oppmerksomhet og kjøp av seksuelle tjenester. 

De gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte, og er sendt ut til alle fagforeningene, opplyser 1. nestleder Anne Berit Aker Hansen. 

Retningslinjene skal deles ut og kommenteres som en del av oppstarten på alle forbundets arrangement. 

– Vi ser på hvordan temaet kan passe inn i forbundets kurstilbud, forteller Aker Hansen. 

Må undertegne erklæring

Norsk Tjenestemannslag (NTL) vedtok nye retningslinjer under sin årskonferanse i mars. Forbundets hovedkasserer Anita Busch leste dem opp fra talerstolen og opplyste om navn og nummer til personen deltakerne kunne ringe til hvis de skulle bli utsatt for seksuell trakassering. 

– Når varsler tas på alvor, er det i seg selv forebyggende, sa lokal tillitsvalgt Ane Stø til FriFagbevegelse den gang. 

Stø var en av sju kvinner bak fagbevegelsens MeToo-opprop, og er leder i kvinnegruppa Ottar. 

• Dette er NTLs nye retningslinjer mot seksuell trakassering

NTL hadde ikke noe systematisk arbeid mot seksuell trakassering tidligere. #MeToo har ført til et systematisk skfite i måten å tenke på rundt seksuell trakassering, mener leder John Leirvaag. 

– Det er trist å tenke på hva slags konsekvenser manglende bevissthet om dette temaet, særlig blant menn i norsk politikk og samfunnsliv kan ha fått, sa NTL-lederen til FriFagbevegelse i vår. 

Ungdomsorganisasjonen NTL Ung har vedtatt en egenerklæring om «seksuelt grenseoverskridende adferd» som alle deres tillitsvalgte må undertegne. 

Spre til flere bransjer

Hotell- og restaurantbransjen har fått mye oppmerksomhet, blant annet i en Fafo-undersøkelse fra 2017. Undersøkelsen førte til eget bransjeprogram mot seksuell trakassering. Drinken The Saviour ble lansert som et alternativ til alkohol; vann med ulike urter. Det samme ble kampanjen #NotOnTheMenu, som betyr at serveringspersonalet ikke er på menyen. 

Fellesforbundet jobber for å spre tematikken til flere bransjer, forteller forbundssekretær Hege S. Espe. Forbundet har etiske retningslinjer og varslingsrutiner for blant annet seksuell trakassering, og de diskuterer hvordan temaet skal inn i tillitsvalgtkursene. 

• Her forteller kvinner i fagbevegelsen om hvordan de ble seksuelt trakassert

Egen kameratguide

Fellesorganisasjonens (FO) landsstyre vedtok i desember egne retningslinjer og varslingsrutiner. 

– Det skal ikke være noen tvil om at det vil reageres med én gang på den type atferd, påpeker nestleder Marianne Solberg Johnsen. 

Retningslinjer og varslingsrutiner er trykket opp og sendt ut til alle fylkesavdelinger, sammen med et rundskriv som oppfordrer alle avdelinger til å tematisere dette på ulike samlinger. Som for eksempel ved å legge retningslinjene i kursmapper. 

– Vi som er sentrale tillitsvalgte må ta ansvar for å være positive kulturbærere på dette området, sier Solberg Johnsen.

Dramatikerforbundet vedtok i høst retningslinjer for å forebygge seksuell trakassering sammen med bransjeorganisasjoner. Disse er sendt ut til medlemmene, og lagt på forbundets nettsider, opplyser daglig leder Eli Bangstad. 

Postkom jobber med å endre retningslinjene. Resultatene fra en egen medlemsundersøkelse skal legge grunnlaget for nye tiltak i forbundet, opplyser forbundssekretær Siv Ryan Andersen. 

I Industri Energi har seksuell trakassering blitt tatt opp på møter der de utarbeider kurs og seminarer for tillitsvalgte og medlemmer, opplyser Forbundssekretær Nina Helland.

Helland viser til retningslinjene «Varsling av kritikkverdige forhold», som er en del av forbundets HMS-håndbok. Her står det blant annet hvem som skal lage varslingsrutinene, hva en varsling bør inneholde, og hvem som skal håndtere dem. Forbundet har også «Kameratguiden», som forteller at skal være trygt og godt for alle å delta – i tråd med fagbevegelsens lange tradisjon for solidaritet med hverandre. «Dersom du mot formodning skulle oppleve noe som bryter med forventningene i Kameratguiden, oppfordrer vi deg om å si fra til møteleder», står det blant annet i denne guiden. 

Handel og kontor (HK) endrer nå innhold i både kursing og informasjonshefte for tillitsvalgte og medlemmer, og temaet seksuell trakassering skal vies større plass enn tidligere. Forbundets retningslinjer blir gjennomgått på alle kurs for tillitsvalgte og medlemmer, opplyser 2. nestleder Christopher Beckham. Videre er varsling et sentralt tema i et stort verneombudsporsjekt som forbundet har startet. 

De interne varslingsrutinene ble nylig revidert, og gjennomgått med alle ledere i HK Norge. Videre har lederne forpliktet seg til å gjennomgå retningslinjene med alle sine ansatte i løpet av august. 

Handel og Kontor har også lansert podkasten «Ordna forhold», der en av sendingene omfatter varsling og rutiner.

– Vi oppfordrer ansatte og tillitsvalgte til å høre på denne, sier Beckham. 

Ingen utfrysning

Norsk Jernbaneforbund (NJF) har nylig vedtatt retningslinjer mot trakassering, forteller nestleder Torfinn Håverstad. 

«Fordi vi er en organisasjon hvor forskjellige meninger møtes, og hvor det kan være kamp om posisjoner og verv, er det særlig viktig at de som varsler om seksuell trakassering eller andre forhold ikke møtes med represalier eller andre utfrysningsstrategier noe sted i organisasjonen». 

I retningslinjene står det også at NJF'ere representerer forbundet etter møteslutt, og at en skal bidra til å gi forbundet godt omdømme. 

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) styrker arbeidet ved å revidere sine etiske retningslinjer, som gjelder både for ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen. 

– Forbundet har undersøkt om det har vært tilfeller i organisasjonen generelt som er rapportert. Vi har også hatt diskusjoner med begge klubbene på forbundskontoret og de ansatte om temaet, sier 2. nestleder Arnstein Aasestrand. 

Norsk Transportarbeiderforbund har et utkast klart til retninslinjer mot seksuell trakassering, opplyser Steinar Jakobsen, leder i forbundets mangfolds- og likeverdsutvalg. 

– Videre støtter vi Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet i arbeidet med å utarbeide en lov som dekker trakassering. 

Fagforbundet lager en «etikkplakat» som skal ligge i alle konferansemapper på kurs for tillitsvalgte. Forbundsstyret har vedtatt nulltoleranse mot seksuell trakassering, forteller rådgiver Randi Røvik. 

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund NFF har innført retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering. Det gjorde forbundsstyret et par uker før sitt nylig avholdte landsmøte.

Tillitsvalgte Tom Ivar Liland ba på landsmøtet forbundet om å innføre rutiner for hva tillitsvalgte skal gjøre når medlemmer forteller at de er blitt utsatt for seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

– Landsmøtet må pålegge sentralstyret å lage prosedyrer for hvordan alle ledd i organisasjonen skal opptre når et NFF-medlem blir utsatt for eller beskyldt for seksuelle krenkelser, foreslår Liland.

• Endelig definerer Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund hva seksuell trakassering er, sier tillitsvalgt

Musikerne har fått inn ti varsler

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) ba medlemmer kontakte forbundets advokat rett etter bransjens eget #MeToo-opprop. 

I kulturbransjen jobber svært mange frilansere og selvstendig næringsdrivende, og varslingsstrukturer og ansvar er ofte langt mer uavklart enn i andre deler av arbeidslivet, ifølge nestleder Christine Thomassen i MFO. Derfor blir også forbundets rolle mer sentral, påpeker hun. 

Forbundet reagerte straks Aftenposten i fjor publiserte to opprop mot seksuell trakassering i musikkbransjen. MFO trygget medlemmer med at de kunne ta direkte kontakt med forbundets advokat, under taushetsplikt.

– Problemet krever vedvarende arbeid over tid, sa nestleder Christine Thomassen, ifølge MFOs nettsider. 

Mottatt varsler

MFO har fått rundt ti varsler siden i fjor høst, men varslene omfatter flere enn ti personer som er utsatt for seksuell trakassering. Hendelsene har skjedd i undervisning og på jobb, opplyser jurist Lars Christian Fjeldstad. Varslene gjelder både helt ferske hendelser og hendelser tilbake i tid. Noen av hendelsene vil kunne anses som straffbare, ifølge Fjeldstad. Han antar at mørketallene i bransjen er store.

Veien videre

En Fafo-undersøkelse skal kartlegge hvilke tiltak som trengs i kulturbransjen. Her er også LO-forbundene Dramatikerforbundet, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet med. Christine Thomassen i MFO forteller at forbundet internt skal vedta egne retningslinjer og varslingsrutiner, og at kompetansen på seksuell trakassering skal styrkes ute blant lokale tillitsvalgte og regionlag.