Høringsuttalelser

Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern
Uttalelse fra Kvinnegruppa Ottar

Kvinnegruppa Ottar viser til høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009. Diskrimineringslovutvalget har hatt et omfattende mandat for sitt arbeid. Kvinnegruppa Ottar er en kvinneorganisasjon som jobber for full kvinnefrigjøring, og vi kommer i hovedsak til å uttale oss på bakgrunn av dette.

Det står oppgitt i utvalgets mandat et formål hvor det ønskes et styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning, og at dette skal skje gjennom å samle vernet mot diskriminering i én lov. Deretter oppgis blant annet ett premiss for utvalgets forslag at det ikke skal svekke dagens likestillings- og diskrimineringslovverk. Kvinnegruppa Ottar ønsker et styrket diskrimineringsvern, men vi mener utvalgets mandat ikke er egnet til dette. Kvinnegruppa Ottar mener at mandatet i seg selv utgjør et problem for å oppnå et styrket diskrimineringsvern. Vi ser ikke at likestillingslovverket opprettholdes som før ved å gjøres om til et diskrimineringslovverk. 

Likestillingen mellom kjønnene er ikke en minoritetsproblematikk. Vi ser at forslaget som foreligger samlet sett fører til en styrking av diskrimineringsvernet for ulike minoritetsgrupper på bekostning av et likestillingsfremmende arbeid der kvinners stilling spesifiseres. Vi ser ikke at sammenstillingen av ulike diskrimineringsforhold i en lov kommer alle impliserte til gode. Det er derimot egnet til å svekke arbeidet for kjønnslikestilling og å usynliggjøre den systematiske diskrimineringen av kvinner. Vi mener en styrking av minoritetsgruppers diskrimineringsvern bør skje uten at likestillingsloven fjernes. Vi mener videre at Likestillings- og diskrimineringsombudet bør deles opp i to ombud der Likestillingsombudet gjenopptar virkeområdet det tidligere hadde, mens et antidiskrimineringsombud virker overfor de resterende diskrimineringsgrunnlag. 

At det er foreslått fjernet fra lovteksten at lovens formål skal ta særlig sikte på å bedre kvinners stilling, er egnet både til å svekke kvinners diskrimineringsvern og til å svekke likestillingslovverket. Det er derimot i tråd med andre endringer i likestillingspolitikken som svekker arbeidet for å bedre kvinners stilling. Videre aktualiserer dette igjen inkorporering av FNs Kvinnekonvensjon i menneskerettsloven.

Forslaget om innskrenking av lovens virkeområde til ikke å omfatte familieliv og rent personlige forhold er en annen svekkelse av lovverket. Likestillingsloven omfattet også disse virkeområdene, og vi er imot at kvinners stilling svekkes på denne måten. Vi mener lovens symbolverdi på dette området ikke må undervurderes. Kvinners rettslige stilling er allerede svak og dårlig ivaretatt i tilknytning til familieliv og rent personlige forhold, blant annet på grunn av seksualisert undertrykking og vold. Kvinnegruppa Ottar støtter således mindretallet når det gjelder virkeområde.

Kvinnegruppa Ottar er skeptiske til forslagene som går på å fjerne bestemmelser som omhandler diskrimineringsvernet i arbeidslivet ut av arbeidsmiljøloven, å fjerne aktivitetsplikten fra arbeidslivets aktører og overføre den til HMS-arbeidet, at arbeidstilsynet skal håndheve aktivitetsplikten og å fjerne redegjørelsesplikten. Vi mener at vernet og pådriverfunksjonen i arbeidslivet svekkes, heller enn å styrkes. Det er uklart på hvilken måte partene i arbeidslivet skal involveres, og det er klart at arbeidstilsynet ikke har kompetanse eller ressurser til å håndheve. Vi mener det bør vurderes andre løsninger som er egnet til å styrke diskrimineringsvernet og pådriverfunksjonen i arbeidslivet og som gir bedrede sanksjonsmuligheter.

Kvinnegruppa Ottar støtter forslag om å lovfeste et forbud mot at arbeidsgiver innhenter opplysninger om graviditet, familieplanlegging og adopsjon, seksuell orientering eller søkerens holdning til politiske, religiøse og kulturelle spørsmål.

Kvinnegruppa Ottar støtter forslaget om å utvide arbeidsgivers opplysningsplikt til også å omfatte lønn, herunder kriteriene for lønnsfastsettelse.

Kvinnegruppa Ottar støtter mindretallets forslag om å grunnlovfeste prinsippet om ikke-diskriminering.

Kvinnegruppa Ottar støtter forslag om at det ikke lenger skal være noe generelt unntak for trossamfunn når det gjelder forskjellsbehandling av kvinner og homofile.

Kvinnegruppa Ottar støtter forslag om utvidet virkeområde for vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og politisk syn.