Høringsuttalelser

Høringsuttalelse om EUs tjenestedirektiv

2008

Vi protesterer mot at ingen kvinneorganisasjoner er med i den omfattende lista over høringsinstanser som er bedt om å uttale seg om EUs tjenestedirektiv. Vi mener at å gjøre direktivet til en del av norsk lovverk vil ramme kvinner spesielt hardt. Det er ikke tilfeldig at 8.mars demonstrasjonene både i Oslo og flere andre byer de siste 3 åra har hatt hovedparoler som krever veto mot tjenestedirektivet. I Oslo i 2008 var parolen :” Ja til likelønn – nei til EUs tjenestedirektiv ”  fordi tjenestedirektivet vil øke forskjellene mellom høgtlønte og lavtlønte og gjøre utjevningstiltak vanskeligere.

Sosial dumping er et økende problem etter østutvidelsen av EU. Det tiltaket som har vist seg mest effektivt for å begrense det, er allmenngjøring av tariffavtaler. Men dette er et virkemiddel som det er umulig å bruke i bransjer der organisasjonsgrad og avtaledekning er lav. Det betyr at det ikke vil bli mulig å kreve allmenngjøring innafor Hotell og Restaurant, Handel og Renhold, store områder med mange lavtlønte kvinner der sosialo dumping allerede er et stort problem. Innsynsrett, krav til stedlig representasjon og mulighet til å kontrollere utenlandske tjenesteytere som har virksomhet i Norge, blir også svært begrenset etter bestemelsene i tjenestedirektivet.

Et eget kvinneområde er også hushjelper, au-pair, flere former for privat hjelp i huset. Dette er et område der svart arbeid florerer, og der arbeidstakere er i spesielt avhengige av arbeidsgiveren. Erfaring fra mange land sier at det gjør kvinner spesielt sårbare for seksuell utnytting.

Offentlig sektor. Tjenestedirektivet vil føre til at store deler av offentlig virksomhet vil bli sett på som en vare i et marked. Det vil føre til et konstant press for konkurranseutsetting og privatisering innafor store kvinnedominerte yrkesgrupper. Ved siden av stadig press nedover på de ansattes lønns- og arbeidsforhold, viser all erfaring at privatisering vil gjøre de tidligere offentlige tilbudene dyrere og dårligere. På sikt vil dette true store deler av de offentlige velferdsordningene, som er spesielt viktige for kvinners muligheter til å forsørge seg sjøl og barna sine.

LO-kongressen har vedtatt at dersom tjenestedirektivet fører til økt sosial dumping, vil de gå inn for å be regjeringen bruke reservasjonsretten. Alle de største forbundene i LO, både i privat og offentlig sektor, har gått inn for dette. Reservasjonsretten er nedfelt i EØS-avtalen, men har aldri før vært brukt. Derfor skal det til et stort og konstant politisk press på regjeringen i månedene framover for at det skal bli mulig. Denne saken er så viktig for kvinner i Norge at vi oppfordrer alle kvinneorganisasjonene til å være med på å skape dette presset !

For Kvinnegruppa Ottar
Asta Beate Håland
leder