Program

SEKSUALISERT UNDERTRYKKING OG PORNOKULTUR

Patriarkatet gir menn som gruppe makt og privilegier på bekostning av kvinner som gruppe. Den seksualiserte undertrykkinga og volden er viktig del av opprettholde patriarkatet.

Seksualisert undertrykking er uttrykk for en grunnleggende kvinneforakt. Kvinnekroppen og seksualiteten gjøres om til en vare som kan kjøpes og selges. Vi er imot prostitusjon og vårt mål er å hindre rekruttering av nye prostituerte, horekunder og halliker.

Objektivisering av kvinner legitimerer kvinneundertrykking og overgrep. Frihet fra objektivisering og seksualisert undertrykking er derfor en forutsetning for å oppnå full kvinnefrigjøring. Vi regner både salg av kvinner og seksuelle overgrep som seksualisert vold.

Synet på porno og prostitusjon er en kamp om folk sine holdninger og Kvinnegruppa Ottar mener det er viktig og riktig å aksjonere og skape diskusjon om dette.

PORNOKULTUREN

Pornokulturen kjennetegnes ved at kvinneforakt spres til populærkulturen og samfunnet forøvrig. Skillet mellom porno, seksualisert reklame og populærkultur viskes ut.

Kvinner, og særlig unge jenter, opplever et stort press om å være seksuelt tilgjengelige og akseptere porno. Den kommersielle kulturen som spesifikt retter seg inn mot barn og ungdom forsterker presset. Andre deler av populærkulturen, som film, TV-serier og musikkvideoer, er også påvirket av pornoens kvinneforakt og normaliserer og idealiserer pornoindustrien.

I patriarkatet er menns seksualitet gitt store privilegier. Menns seksualitet påvirkes av at kvinner er til salgs. Dette bygger porno- og prostitusjonsindustrien på. Seksualitet og kjærlighet er sosiale fenomener. I patriarkatet er kvinner og menn lært opp til ulike roller og til å tenne på forskjellige ting. Mens jenter er attraktive hvis de framstår som svake og offeraktige, skal de tenne på gutter som er sterke, har kontroll og som aktivt setter sin vilje igjennom. Pornospråk, pornorekvisitter og seksualisering av vold og dominans er del av pornokulturen. Erotisering av vold åpner for en aksept av seksualisering vold. Derfor er vi mot BDSM og all kobling mellom seksualitet og vold. Vold mot kvinner og voldtekt er behandlet i et eget kapittel.

Porno og prostitusjon er ideologisk terror mot kvinner. Det sprer, bekrefter og forsterker ideen om at kvinner er mindre verdt enn menn og bygger oppunder kvinnehat. Porno og prostitusjon forsterker menns forakt for og makt over kvinner.

Sexindustrien påvirker hele samfunnet og ikke bare de som er direkte involvert. Alle kvinner gjøres til ofre ved at vi framstilles som en salgsvare. I et samfunn hvor noen kvinner er til salgs, kan i prinsippet alle kvinner kjøpes.

SEXINDUSTRIEN

Sexindustrien er en av verdens mest profitable industrier og drives gjennom organisert kriminalitet. Sexindustrien henger ofte sammen med andre former for organisert kriminalitet, som narkotikaomsetning. Kundene er også en del av denne industrien og støtter opp under dette. Det er et overskudd på horekunder i rike land og av fattige kvinner i sør og øst. Internasjonal prostitusjon betyr både at kundene reiser til fattige land og at prostitusjonsindustrien importerer fattige kvinner og barn til bordeller. Kvinner og barn er svært verdifulle varer i en internasjonal storindustri: De kan selges igjen og igjen. Kvinner og unge jenter blir redusert til en råvare uten kontroll over eget liv og framtid.

Porno og prostitusjon er vold mot kvinner og to sider av samme sak. For kundene er både porno og prostitusjon uttrykk for den samme ideen om at kvinner er til salgs. Pornografi er også prostitusjon. Porno reklamerer for prostitusjon og på denne måten glir porno og prostitusjon over i hverandre. Endringer i teknologi gir pornoen nye uttrykksformer og omfang og øker tilgjengeligheten radikalt. Grov porno er umiddelbart tilgjengelig over alt hvor det er nettilgang, har blitt grovere og mer voldelig.

STRIPPEKLUBBER

Strippeklubber er en del av sexindustrien, hvor kvinner gjøres til en vare. Kvinnekroppen brukes også som virkemiddel for å øke omsetningen av alkohol. Ved at strippeklubber blir en større del av det offentlige rom, fortrenges likestillingsidealet og salg av kvinner normaliseres. Strippeklubber er også en arena for kjøp av seksuelle tjenester. Etter at sexkjøpsloven ble innført i 2009 har en større del av prostitusjonen i Norge forflyttet seg til strippeklubbene.

OFRENE

Millioner av kvinner og barn i hele verden er ofre for sexindustrien. De aller fleste prostituerte er fra før av ofre for fattigdom eller seksuelle overgrep. I porno- og prostitusjonsindustrien blir de igjen ofre. For de fleste er prostitusjon en konsekvens av en eller annen form for nød. Derfor er det viktig at kvinner over hele verden sikres økonomisk selvstendighet og trygghet.

Uansett på hvilken måte kvinnene kommer inn i industrien, fører det til utnytting og krenkelser, med fysiske og psykiske skader som resultat. Et generelt forbud mot prostitusjon rammer som regel bare den svake part. Vi mener at prostituerte ikke skal straffes. Ofrene for sexindustrien må støttes, og hjelpes til å skape et bedre liv for seg selv.

KUNDENE

Den aller største gruppa i sexindustrien er kundene. Uten kundene som kjøper prostituerte, går på strippeklubb og kjøper porno, ville ikke denne industrien eksistert. Kundenes rolle i sexindustrien er usynliggjort i samfunnsdebatten. Vi mener at det er viktig og riktig å holde fokus på kundenes ansvar. I motsetning til sexindustriens ofre, kan kundene velge.

SEXKJØPSLOVEN

Loven om forbud mot kjøp av seksuelle tjenester bidrar til å fokusere på kundene i kjønnshandelen. Kvinnegruppa Ottar mener at loven må prioriteres av politiet og følges opp med holdningskampanjer og tiltak som hjelper folk ut av prostitusjonen. Loven har stor normativ effekt og er et helt nødvendig skritt i kampen for å bli kvitt prostitusjon.

ULIKE STÅSTEDER I PROSTITUSJONSDEBATTEN

I den internasjonale prostitusjonsdebatten er det to motsatte syn. På den ene sida står de som aksepterer prostitusjon, enten som ønskelig eller som et «nødvendig onde». PION og Pro Senteret er norske representanter for dette synet. På den andre sida står vi som definerer prostitusjon som vold mot kvinner og ikke aksepterer et skille mellom «tvungen» og «frivillig» prostitusjon. Kvinnegruppa Ottar mener at alle kvinner har krav på frihet fra vold og overgrep.Kampen mot prostitusjon er også en kamp om ord og begreper. Begrepet «sexarbeider» er blitt innført av pro-prostitusjonslobbyen som vil at prostitusjon skal anerkjennes som et yrke. Det som framstår som forsøk på å gjøre hverdagen bedre for de prostituerte fungerer som et ideologisk verktøy for å alminneliggjøre kvinnehandel. Vi er skeptiske til forsøk på å tilsløre overgrepene gjennom å finne på nye ord som gjør at kjønnshandelen framstår som penere enn den er.

Noen land har legalisert og lagt til rette for prostitusjonsindustrien. Legalisering fører til at prostitusjonen øker, og det blir flere bakmenn, kunder og prostituerte. Nederland og Sverige har stått for to ytterpunkter internasjonalt. Nederland har lagt til rette for sexindustrien, mens flere nordiske land har kriminalisert horekundene.

KVINNEGRUPPA OTTAR KREVER:

  • En feministisk pornolovgivning som slår fast at porno er vold mot kvinner.
  • Et forbud mot strippeklubber etter islandsk modell.
  • Midler til holdnings- og opplysningskampanjer for å følge opp sexkjøpsloven.
  • At den norske regjeringen må promotere den norske sexkjøpsloven og den nordiske modellen internasjonalt.
  • At det iverksettes nasjonale tiltak for å blokkere pornosider ute fra internett i Norge, i første omgang i tråd med Interpols resolusjon fra 2009 om blokkering av seksualisert framstilling av barn på internett.
  • At hjelpeapparatet må bruke mer ressurser på å hjelpe folk ut av prostitusjonen. Offentlige midler bør gis til tiltak med denne målsettingen.
  • At hjelpeapparatet arbeider i tråd med lovens intensjoner. At Norge har kriminalisert kjøp av seksuelle tjenester må få konsekvenser for offentlige bevilgninger.
  • Et uavhengig kompetansesenter for prostitusjonsbekjempelse.
  • Oppholdstillatelse og voldsoffererstatning for alle ofre for kvinnehandel.