Program

VOLD

KVINNEMISHANDLING

Det er menn som mishandler og det er menn som voldtar. Likevel er det kvinner og barn som må rømme hus og hjem og bli flyktninger i eget land. Det er kvinner som må ta forholdsregler for å beskytte seg mot eventuelle overgrep. Fokuset må flyttes fra offer til overgriper. Menns vold er menns ansvar.

Vold og trusler om vold mot kvinner og barn er den mest utbredte kriminalitet i verden. Det er også den mest effektive måten å kontrollere andre mennesker på. Kvinner som blir utsatt for vold mister ikke bare sin frihet, volden går ut over helse og førlighet og ender ofte med drap.

At kvinner ikke bestemmer over egen seksualitet gjør dem svært utsatte for seksuelt overførbare sykdommer. Derfor er HIV/AIDS en katastrofe for kvinner og barn i store deler av verden.

FN regner vold mot kvinner og barn som en hovedfaktor for manglende utvikling i den tredje verden. Volden gir seg uttrykk i for eksempel vold fra partner og annen familie, æresdrap, tvangsgifte, kjønnslemlestelse, steining av kvinner, enkebrenning og drap på nyfødte jentebarn. Vold mot kvinner og æresdrap handler om menns vilje til å kontrollere kvinner og en oppfatning av kvinner som eiendom. De fleste kvinner som drepes i Norge blir drept av sine etnisk norske menn/kjærester, ofte i det de prøver å bryte ut av forholdet. Dette er en form for æresdrap, selv om det ikke kalles det i media.

SEKSUELL TRAKASSERING

Seksuell trakassering er en av de mest effektive hersketeknikkene menn kan bruke mot kvinner. Unge jenter er særlige utsatt. På grunn av kvinners posisjon i samfunnet, vil uønsket seksuell oppmerksomhet oppleves forskjellig for kvinner og menn. Seksuell trakassering er et stort problem for kvinner som vil hevde seg i det offentlige rom, på skolen, jobben, idrettsforeningen eller i politikken.

VOLDTEKT, INCEST OG ANDRE SEKSUELLE OVERGREP

Etterforskning og påtale av voldtekt og seksuelle overgrep er altfor lavt prioritert i Norge i dag. Politiet og rettssystemet må pålegges å etterforske sakene grundigere og håndheve loven. Det er ikke ofrenes ansvar å beskytte seg mot overgrep.

Barns rettssikkerhet må styrkes. Incest og seksuelle overgrep mot barn er noe av det mest tabubelagte som finnes. Barns spesielle behov for beskyttelse må tas hensyn til. Det er nødvendig å avdekke overgrep og straffe overgriperne.

KVINNEGRUPPA OTTAR MENER:

  • Straffeutmålingene for voldsforbrytelser mot kvinner og barn må harmonere med annen straffeutmåling.
  • Kvinnegruppa Ottar krever at kvinner som kommer til Norge på familiegjenforening, eller for å gifte seg med norske menn, skal få opphold på selvstendig grunnlag. Menn som driver med serieimport av kvinner må straffes.
  • I en familiesituasjon må menn som mishandler umiddelbart fjernes fra hjemmet.
  • Skolen må i større grad undervise om kjønn og maktforhold.
  • Kvinnegruppa Ottar ønsker at krisesentrene skal være en politisk bevegelse og ikke bare sosiale institusjoner.
  • Mishandling av mor er også psykisk vold mot barn. Det må få konsekvenser for samværsrett og barnefordeling.
  • Kjønnslemlestelse er tortur og må straffes deretter.
  • Vi vil beholde den seksuelle lavalderen på 16 år for å beskytte barn og ungdom mot forføring og overgrep fra voksne.
  • Vi krever flere og bedre voldtektsmottak og bedre tilbud til incestofre.