Arkiv

Kvinneundertrykking er ikke noe for den norske stat å profitere på!

Det norske pensjonsfondet har aksjeinvesteringer i pornografi, melder VG 14.03.08. SVs Tina Åsgård ønsker å ta pensjonsfondets etiske vurderinger opp til ny vurdering, for å ta hensyn til kvinneetiske perspektiver. Dette er et godt eksempel på at menneskerettigheter ikke automatisk representerer kvinners særegne situasjon og undertrykkelse. Det er forkastelig at den norske stat ved pensjonsfondet indirekte støtter og direkte profiterer på en av vår tids tydeligste former for kvinneundertrykking, nemlig pornografi.

Pornografi og prostitusjon er to sider av samme sak. Den eneste forskjellen er hvorvidt det er et kamera til stede eller ikke. Fornedrelsen er den samme, objektifiseringen og tingliggjøringen av kvinner er like fremtredende. Med den nye loven om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester som sannsynligvis blir vedtatt i Stortinget i løpet av våren havner slike investeringer i sexmarkedet i et noe annet lys. Kan staten profitere på sexmarkedet samtidig som den forbyr folk å kjøpe horer? Enkelte vil kalle dét toppen av dobbeltmoralisme.

Porno og prostitusjon er blant de mest profitable bransjene i verden, og det er kanskje surt for pensjonsfondet å takke nei til slike store inntekter. Likevel får man håpe at etiske vurderinger og medmenneskelighet kommer foran profitthensyn.

Pensjonsfondets etikkråd har så langt frarådet aksjeinvesteringer i et tredvetalls selskaper med utgangspunkt i visse etiske retningslinjer[i]. Det virker som om at pensjonsfondets etikkråd kun utelukker selskaper som på de tydeligste vis bryter med disse etiske retningslinjene, ved at de for eksempel er i befatning med produksjon av kjernefysiske våpen. At de etiske retningslinjene i tillegg legger vekt på at det skal være særskilt grove tilfeller gjør ikke saken bedre. En omformulering av de etiske retningslinjene slik at de ikke lenger er blinde for undertrykking på grunnlag av kjønn, burde komme som en selvfølge.

Staten må øyeblikkelig komme seg bort fra minefeltet den med dette har rotet seg inn på. Norge kan aldri komme i nærheten av likestilling mellom kvinner og menn når staten kan bedrive slik hallikaktig profitering på kvinneforakt.

Katarina Storalm, leder for Kvinnegruppa Ottar i Bergen. 

[i] De etiske retningslinjene er:

-Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn

-Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

-Alvorlig miljøskade

-Grov korrupsjon

-Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer